Рецензияланатын «мейірбике мәселелері жөніндегі ақпараттық Хабаршы» ғылыми мерзімді журналы (бұдан әрі-Журнал) авторлар келесі міндетті критерийлерді сақтаған жағдайда авторлардың қолжазбаларын жариялауға қабылдайды:

  1. мақаланың тақырыбы журналдың тақырыбына – мейірбике вопросам, оның ішінде практика, ғылым, білім, көшбасшылық және менеджмент мәселелеріне сәйкес келеді.
  2. мақаланың авторлары ғылыми жұмысты жоспарлауға, іске асыруға, талдауға елеулі үлес қосқан, мақаланы жариялауға жазуға және бекітуге қатысқан, ғылыми жұмыстың барлық аспектілері, соның ішінде жұмыстың кез келген бөлігінің дәлдігі мен адалдығы үшін жауапкершілікті өз мойнына алатын тұлғалар болып табылады. Осы авторлық критерийлерге сәйкес келмейтін адамдар «Алғыс» бөлімінде көрсетілген.
  3. авторлар мақаланың бірде-бір бөлігінің жариялауға ұсынылған мақаланың авторларына тиесілі емес зерттеу нәтижелерінен алынбағанына және берілмегеніне кепілдік береді.
  4. авторлар журналда жариялауға ұсынылған мақала бұрын өзге басылымдарда жарияланбағаны немесе олар өзге басылымдарға жібергені үшін жауапкершілікті өзіне алады.
  5. авторлар кез келген мүдделер қақтығысы туралы хабарлауға міндеттенеді егер авторлардың кәсіби пайымдауларына екінші реттік мүдделер әсер етуі мүмкін болса (демеушілермен келісімнің қаржылық пайдасы, оның ішінде роялти, ақылы сараптамалық бағалау және консультациялар және т. б. немесе бәсекелестік салдарынан қаржылық емес қақтығыстар академиялық ортада және интеллектуалды сенімдерде).
  6. авторлар журналдың құрылтайшысына журнал нөмірінде мақала жариялау және Интернет желісінде нөмірлердің толық мәтінді нұсқаларын орналастыру, мақалалардың қайта басылымдарын шығару және тарату, мақалаларды аудару, мақалаларды әртүрлі индекстеу дерекқорлары мен репозитарийлерге жіберу құқығын өтеусіз негізде беретіндігімен келіседі.
  7. авторлар журналға жіберілетін мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес мақалаларды рәсімдеді (Б.II авторларға арналған ережелер).
  8. авторлар қолжазбаны ұсыну, мақаланы қарау және жариялау тәртібімен келіседі (Б.III авторларға арналған ережелер).
  9. авторлық даналар авторларға басылымның электрондық нұсқасы түрінде беріледі.