1. Мақала microsoft Word қарпі Times New Roman мәтін редакторында басылуы тиіс, қаріп өлшемі 12, сызықтар арасында бір аралық болса, барлық өрістердің ені 2 см.
 2. Мақаланың көлемі 20 беттен аспауға тиіс (иллюстрацияларды, кестелерді, түйіндемелер мен сілтемелерді қоса алғанда). Конференция материалдары жарияланған жағдайда рефераттардың көлемі 3 беттен аспайды.
 3. Мәтіндік файлдың атауы тегі түрінде бірінші автордың тегі бойынша жасалады. doc. Бірнеше мақала жіберген жағдайда мақалалар бірізді сандармен аталған: Тегі1. ___________________________ doc.  Құжаттардың суреттері, фотосуреттері мен сканерлеулері жеке файлдарға тиф  форматында Familia_fig1 нысанында жазылады. тифлис, Фамилия_fig2. тифлис.
 4. Басылымға қазақ, орыс және ағылшын тiлiндегi қолжазбалар қабылданады. Редакторлар мақаланың түпнұсқасын ағылшын тіліндегі орыс тіліне немесе қазақ тіліне аудару құқығын өзінде қалдырады.
 5. Мұқаба бетінде:
 • УДО-ның бірінші жолында – мәтін абзац шегінісінсіз сол жаққа тураланған;
 • әр автордың тегі мен аты-жөні аралығы арқылы – кіші әріптермен, қалың қаріппен, мәтін абзац шегініссіз сол жақ шетіне тураланады;
 • интервал арқылы мақаланың тақырыбы – бас әріптермен, қалың қаріппен, мәтін абзац шегініссіз сол жақ шетке тураланады;
 • аралықта Авторлар жататын барлық ұйымдардың толық атауы – кіші әріптік, италикалық, мәтін абзац шегінісінсіз сол жаққа тураланған. Егер авторлар әр түрлі мекемелерде жұмыс істесе, онда автордың өз ұйымымен қарым-қатынасы жоғарғы тіркелімнің араб сандарында (1, 2, 3 және т.б.) көрсетіледі.

Мысал:

Аманбаева Р.К.1, Осипова А.Н. 2, Тоқтамысов М.А. 3

ПАЦИЕНТТЕРДІҢ МЕЙІРБИКЕЛЕРДІҢ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ДАҒДЫЛАРЫНА ҚАНАҒАТТАНУЫН ТЕКСЕРУ

1Медицина колледжі, _______

2Облыстық клиникалық аурухана, _______

3Облыстық емхана, _______

 1. Түпнұсқалық зерттеулерді қамтитын мақалалар қолжазбаларында міндетті түрде мынадай «Кіріспе», «Зерттеу мақсаты», «Зерттеу әдістері», «Зерттеу нәтижелері», «Нәтижелер мен қорытындыларды талқылау» бөлімдері болуы тиіс.
 • Кіріспе зерттеудің алғышарттарын, мәселенің мәні мен маңызын тұжырымдап, зерттеу сұрағын тұжырымдап береді;
 • Зерттеу мақсаты кіріспенің соңында тұжырымдалады;
 • Зерттеу әдістері зерттеудің түрін/дизайнын (бақылау, эксперименттік, сапалық, әдебиетке шолу және т.б.) ұсынады; зерттеу үшін мақсатты популяцияны таңдау, іріктеме түрі (кездейсоқ, кластерлік, нысаналық және т.б.) рандомизация процедурасын сипаттай отырып (егер ондайлар болса), іріктеме мөлшерінің есебін келтіруге қош келдіңіз; өлшеу әдістерін сипаттайды; деректерді өңдеудің статистикалық әдістері; этикалық қағидаттарды сақтау және жергілікті этикалық комиссиядан өту;
 • Зерттеу нәтижелері мәтін, кесте және /немесе цифр түрінде зерттеу нәтижелерін ұсынады; статистикалық өңдеу нәтижелері кестелер мен сандарда болуы тиіс, ал сандық ақпарат алынған шамалар түрінде ғана емес (мысалы, пайыздар) ғана емес, сонымен қатар осы туындылардың негізінде есептелген абсолюттік шамалар түрінде ұсынылуы тиіс;
 • Алынған нәтижелерді талқылау кезінде зерттеудің кемшіліктері мен жорамалдарын сыни сипаттау позициясынан талқыланады, зерттеудің күшті жақтары көрсетіледі, әдебиет деректерімен салыстыру келтіріледі, зерттеу нәтижелерінің ықтимал тетіктері түсіндіріледі, зерттеуді қолданудың мүмкіндіктері мен шектеулері талқыланады, жаңа гипотезалар тұжырымдалады (олар пайда болған жағдайда).
 1. Өз зерттеулеріңіздің нәтижелерін қамтитын мақалаларды жазу кезінде «КОНСОРТ сараптамалық  тобының (http://www.consort-statement.org) зерттеулерінің нәтижелерін ұсынудың бірыңғай стандарттарын» басшылыққа алу ұсынылады.
 2. Шолу мақалалары авторлардың өтініші бойынша құрылымдалған. Әдебиетке шолуда авторлар деректерді іздеу, іріктеу және қорыту кезінде қолданылған әдістерді сипаттайтын бөлімді қамтуы тиіс.  Шолу мақалаларын дайындау кезінде жүйелі түрде қарау және мета-талдау (http://prisma-statement.org)  үшін ұсынылатын есептілік элементтері бойынша присма нұсқауларын қолдану ұсынылады.
 3. Клиникалық бақылауларды сипаттайтын мақалаларды дайындау кезінде  клиникалық жағдайларды (http://www.care-statement.org) жобалау үшін ОАӨЭЫ нұсқауларын қолдану ұсынылады.
 4. Байқау эпидемиологиялық зерттеулері  бар мақалаларды дайындаған кезде СТРОБЕ нұсқауларын  (https://strobe-statement.org) қолдану ұсынылады.
 5. Кестелер мен цифрлар мәтінде бірінші рет айтылғанға сәйкес рет-ретімен нөмірлінеді, мақаланың соңында жеке беттерге орналастырылған мәтінде келтірілуі тиіс.
 6. Кестелер беттің енін қиыстыру үшін пішімделеді. Кестенің атауы үстіңгі  жағына кіші әріптермен, италикамен орналастырылады, мәтін абзац шегінісінсіз сол жақ тураланған. Кестелердегі сөздерді өз еркімен қысқартуға жол берілмейді, мақаланың бүкіл мәтіні бойынша қабылданған қысқартулар пайдаланылуы мүмкін, бұл ретте кестенің төменгі жағында қысқартулар туралы белгі қойылады.
 7. Сілтемелер тізімі кез келген мақаланың міндетті бөлігі болып табылады және іргелі еңбектерді қоспағанда, соңғы 5 жылдағы басылымдарды қамтуы тиіс. Мүмкіндігінше авторлар мақалаларды қарап шығудан гөрі, түпнұсқалық зерттеулерді келтіруі тиіс. Сілтемелер тізбесі зерттеу жүргізу және оның нәтижелерін мақаланың тақырыбына сәйкес әлемдік әдебиет деректерімен, оның ішінде отандық және шетелдік дереккөздермен талқылау қажеттілігін зерттеудің барабар көрінісін көрсетуі тиіс. Мақалалық сілтемелер тізімі жоқ мақалалар редакция алқасының қарауына қабылданбайды.
 8. Мәтіндегі библиографиялық сілтемелер араб цифрларымен [] жақша ішінде айтылу тәртібімен нөмірленеді. Сілтемелер тізімі МЕМСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен жасау ережелері».

Сілтемелер тізімін құрастыру бойынша мысалдар:

___________________________ (тегі, аты, әкесінің аты)  Мақаланың атауы // Журналдың атауы./Наименование журнала. – Басылым жылы.- Том, No Х.- С. XX-XX.

Тегі Аты-жөні Кітаптың атауы ___________________________ 2. – X басылымы. – Қала: Баспа, Басылым жылы.- XX п.

 1. Әр мақалаға орыс және қазақ тілдерінде 150-ден 250 сөзге дейінгі қысқаша мәлімет қоса беріледі. Бастапқы зерттеулерді қамтитын мақалалар үшін түйіндеме құрылымдалуы тиіс және міндетті түрде «Кіріспе», «Зерттеудің мақсаты», «Зерттеу әдістері», «Зерттеу нәтижелері», «Нәтижелер мен қорытындыларды талқылау» бөлімдерін қамтуы тиіс. Түйіндеме оқырман зерттеудің мәнін түсінген маңызды фактілерді көрсете отырып, жеткілікті түрде толық болуы тиіс.  Жүйелер мен деректер базасы, түйіндеме сапасының маңызы зор
 2. Әр мақалаға 3-6 кілт сөздер (мақаланы іздеуге болатын ең маңызды сөздер) қоса беріледі.