1. Мақаланың қолжазбасы журналдың редакциясына электрондық пошта арқылы беріледі vestnik-nursing@mail.ru Microsoft Word форматында PDF форматындағы ілеспе хатпен бірге. Мақалалардың қолжазбалары ілеспе хатсыз қарауға қабылданбайды.

2. Журнал редакциясына ілеспе хатқа мыналар кіреді:

1) Редакцияға жіберілетін мақаланың толық атауы:
2) Редакциямен одан әрі хат алмасуға жауапты автордың тегі, аты, әкесінің аты
3) Автордың және барлық тең Авторлардың тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, жұмыс орны, телефоны және электрондық пошта мекенжайы:
4) мүдделер қақтығысы туралы хабарлама (бар болса):
5) авторлар осымен осы мақалада ұсынылатын материалдар жарияланбағанын немесе басқа баспа басылымында жариялауға жіберілмегенін растайды.
6) авторлар осымен мақаланың ешбір бөлігі жариялауға ұсынылған мақаланың авторларына тиесілі емес зерттеу нәтижелерінен алынбағанын және берілмегенін растайды.
7) авторлар осы арқылы мақалаларды жариялауға қойылатын талаптармен және қолжазбаны ұсыну, рецензиялау және «мейірбике вопросам мәселелері жөніндегі ақпараттық хабаршы»журналында жариялау тәртібімен келісетінін растайды.
8) авторлар осымен өз мақалаларын жариялау ешкімнің авторлық құқығын бұзбайтынын растайды және журналдың құрылтайшысына журнал нөмірінде мақала жариялау және Интернет желісінде нөмірлердің толық мәтінді нұсқаларын орналастыру, мақалалардың қайта басылымдарын шығару және тарату, мақалаларды аудару, әртүрлі индекстейтін дерекқорлар мен репозитарийлерге мақалалар жіберу құқығын береді.
9) қолжазбаның жіберілген күні: «_____» _____________ 201____ г.
10) барлық бірлескен авторлардың қолдары:

3. Мақаланың қолжазбасы мен ілеспе хат редакцияға келіп түскеннен кейін журналда және журнал тақырыбында жариялау үшін мақалаларды ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігіне техникалық тексеру жүргізіледі. Талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, бапты журнал редакциясы қарауға қабылдамайды, тиісті хат редакциямен хат алмасуға жауапты мақала авторына жіберіледі.

4. Мақала қолжазбасының журналда және журнал тақырыбында жариялау үшін мақалаларды ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігіне техникалық тексеруден сәтті өту мақала қолжазбасын рецензиялауға қабылдаудың ресми сәті болып табылады және журнал редакциясының мақаланы рецензиялауға қабылдау туралы ресми хатымен аяқталады.

5. Мақаланың қолжазбасының мақалаларды ресімдеуге және журнал тақырыбына қойылатын талаптарға сәйкестігіне техникалық тексеруден сәтті өткеннен кейін мақала редакциялық алқаның құрамына кірмейтін кемінде екі тәуелсіз ғалымға немесе тиісті тақырып бойынша мамандарға рецензиялауға жіберіледі.

6. Редакцияның ғылыми жұмыстың сапасы мен адалдығына байланысты мәселелер туындаған жағдайда мақаланы жариялауға қарастыру процесінде журнал редакциясы авторлардан тәуелсіз биостатитик тексеру үшін растайтын құжаттарды, зерттеу хаттамаларын, статистикалық талдау нәтижелерін талап ету құқығын өзіне қалдырады.

7. Мақалаларда түзетуді талап ететін рецензенттердің түсініктемелері авторларға қол қойылмаған болып ұсынылады, рецензенттер туралы ақпарат рецензенттің жазбаша рұқсатынсыз авторға ашылмайды. Журналдың редакциясы мақалалардың қолжазбалары туралы, оның ішінде олардың мазмұны, қарау және рецензиялау процесіндегі мәртебесі, рецензенттердің сыны туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

8. Журнал редакциясы жіберілген мақалаларды қысқарту және редакциялау құқығын, сондай-ақ түйіндемені редакциялай отырып, түйіндемені орыс тілінен қазақ тіліне және қазақ тілінен орыс тіліне аудару сапасын тексеру құқығын өзіне қалдырады, сондай-ақ түйіндемені ағылшын тіліне аударуды жүзеге асырады.

9. Журналдың редакциясы рецензенттердің пікірлерін ескере отырып, бірақ рецензенттердің пікірлеріне қарамастан, мақаланы жариялауға қабылдау немесе қабылдамау туралы түпкілікті шешім қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Ғылыми жұмыстың адалдығына байланысты проблемалар туындаған жағдайда, журнал редакциясы кез келген мақаланы жарияланғанға дейін, оның ішінде баспаға қабылданғаннан кейін кез келген уақытта қабылдамауы мүмкін.

10. Шетелдік авторлардың ағылшын тіліндегі мақалалары журналдың бас редакторының шешімі бойынша орыс/қазақ тіліне аудармасыз немесе толық немесе ішінара аудармасымен жариялануы мүмкін.

11. Мақаланы жариялауда қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім редакциямен хат алмасуға жауапты авторға редакцияның ресми хатымен жіберіледі.